Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring d.d. 22-05-2018 conform de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (2016/679). Laatste update: 7 april 2021.

1. Registerhouder

Kirami Oy (Bedrijfs-ID 1707445-2), Villiläntie 2, 32730 Sastamala

2.  Contactpersoon voor zaken betreffende het register

Kirami Oy, Eero Rantanen, eero.rantanen@kirami.fi, +358 40 8289973, Villiläntie 2, 32730 Sastamala, Finland

3. Registernaam

Gegevensverwerking van Kirami Oy-website kirami.fi en van de webshop en het marketingregister van Kirami Oy.

4. Rechtsgrondslag en doel van gegevensverwerking

Krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU vormt de toestemming van elke betrokkene de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens. 

De registerhouder of diens gevolmachtigde partner gebruikt de persoonsgegevens van klanten of potentiële klanten voor de volgende doeleinden: klantencontact, beheer van klantenrelaties, marketing en communicatie.  De gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden, voor de ontwikkeling van Kirami’s activiteiten en voor het produceren van gerichte inhoud in onze netwerkdiensten. Persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (2016/679) en de Wet op Bescherming van Persoonsgegevens (1050/2018) zoals door deze is toegestaan en vereist.

De registergegevens kunnen worden gebruikt in Kirami’s eigen registers voor gerichte reclame. Kirami Oy kan gebruik maken van partners voor het onderhouden van klantrelaties.

Kirami Oy heeft het recht gegevens uit het klantenregister als elektronische of schriftelijke lijst te publiceren (bijv. adresstickers voor direct mail) tenzij de klant dit uitdrukkelijk verbiedt.

Het verbod kan worden gemeld bij de klantenservice op info@kirami.fi of bij de registerhouder.

De verwerking van persoonsgegeven berust op toestemming en de betrokkene kan op ieder moment zijn toestemming intrekken. De informatie wordt niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming of profileringsdoeleinden.

5. De gegevens in het register

In het register worden de door de gebruiker van website kirami.fi verstrekte basisgegevens verzameld: naam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.

Andere gegevens: klantenfeedback, tevredenheidsgegevens van klanten, campagnegegevens, gegevens betreffende het gebruik van diensten en koopgedrag, rechtsconforme gegevens inzake toestaan of verbieden van direct mail, verkoop op afstand en andere direct marketing, andere met toestemming of volmacht van de klant of potentiële klant verkregen gegevens die nodig zijn om de dienst waar de klant om vraagt uit te voeren.

6. Reguliere informatiebronnen

Gegevens betreffende klanten en potentiële klanten worden verkregen in samenhang met bijvoorbeeld webshopbestellingen, nieuwsbriefabonnementen, productregistraties, vragen uit opiniepeilingen en feedback, wedstrijden en verlotingen. Van deze informatie worden alleen de gegevens opgeslagen van diegenen die toestemming hebben gegeven voor marketing en contacteren.  Dit betekent dat de gegevensverwerking gebaseerd is op goedkeuring door de persoon zelf. Voor het overige worden campagnegegevens slechts bewaard voor de tijd die in de campagneregels is vermeld.

7. Openbaarmaking, overdracht en opslag van informatie

Gegevens kunnen aan de autoriteiten worden afgestaan in de bij de wet voorziene gevallen. Gegevens worden niet naar buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte verplaatst, tenzij dat noodzakelijk is voor de technische uitvoering van de dienst. In dat geval zorgt de registerhouder ervoor dat het niveau van gegevensbescherming voldoet aan de eisen van de wetgeving.  Gegevens kunnen op de wijze zoals toegestaan door de algemene verordening gegevensbescherming van de EU worden   afgestaan aan partners en subcontractanten van Kirami Oy die in opdracht en voor rekening van Kirami Oy activiteiten uitvoeren die verband houden Kirami’s netwerkdiensten.

De informatie wordt bewaard zolang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor de informatie werd verzameld. Het privacybeleid van Kirami Oy vermeldt de periodes waarin de gegevens worden bewaard.

8.  De principes van de bescherming van het register

De gegevens zijn opgeslagen in het systeem van de registerhouder en zijn beschermd door beveiligingssoftware van het gebruikssysteem. Voor gebruik van het register zijn een persoonlijke gebruikerscode en wachtwoord vereist die alleen worden verstrekt aan een in dienst van de registerhouder zijnde persoon wiens positie en taken verband houden met het gebruiksrecht. De gegevens in het register bevinden zich in een afgesloten en beveiligde ruimte.

9. Rechten van de betrokkene

9.1 Recht op het verkrijgen van informatie

De betrokkene heeft recht op het verkrijgen van doorzichtige informatie over de verwerking van persoonsgegevens.
Door middel van deze Privacyverklaring wordt de betrokkene geïnformeerd over de verwerking van persoonsgegevens.
De betrokkene heeft het recht op toegang tot zijn eigen gegevens. De betrokkene dient een schriftelijk verzoek om informatie te richten aan de contactpersoon van het register. De registerhouder verstrekt binnen uiterlijk 30 dagen informatie over de verzamelde gegevens.

9.2 Recht op correctie van gegevens

De betrokkene heeft recht op onmiddellijke correctie en verwijdering van gegevens.

Het verzoek hiertoe dient schriftelijk te worden gericht aan de contactpersoon van het register. De registerhouder is verplicht gegevens te verwijderen, wanneer aan een van de volgende gronden wordt voldaan:

1) De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld,

2) de betrokkene trekt zijn toestemming in,

3) de betrokkene verzet zich tegen verwerking en er is geen wettelijke grond voor verwerking of de betrokkene verzet zich tegen het doel van direct marketing,

4) de persoonsgegevens zijn wederrechtelijk verwerkt,

5) de persoonsgegevens moeten worden verwijderd om aan een wettelijke plicht te voldoen,

6) de persoonsgegevens zijn verzameld bij het verlenen van diensten van de informatiemaatschappij.

9.3 Recht op beperking van de gegevens

De betrokkene heeft het recht de verwerking van zijn gegevens te beperken, indien aan een van de gronden van artikel 18 van de verordening wordt voldaan. Er is bijvoorbeeld sprake van een grond in het geval dat de betrokkene de juistheid van zijn persoonsgegevens betwist.

De registerhouder meldt de correctie, verwijdering of beperking van de verwerking van de persoonsgegevens aan elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, behalve wanneer dit een onredelijke inspanning vereist.  De registerhouder maakt aan betrokkenen melding van deze ontvangers, wanneer de betrokkene daar speciaal toe verzoekt.

9.4 Recht op doorgifte van gegevens

De betrokkene heeft het recht de persoonsgegevens die hem betreffen te verkrijgen en door te geven aan een andere registerhouder. Het recht op doorgifte geldt ook voor directe doorgifte van de ene registerhouder naar een andere, indien dat technisch mogelijk is. Voorwaarde voor dit recht is dat de verwerking berust op toestemming of een overeenkomst en de verwerking geautomatiseerd wordt uitgevoerd.

9.5 Recht van bezwaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, wanneer hij toestemming heeft gegeven voor het verwerken van de gegevens. De betrokkene heeft ook te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die is gebaseerd op een gerechtvaardigd voordeel of profilering van het bedrijf.

Met profilering wordt bedoeld elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

Na het verbod mag de registerhouder de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij de registerhouder kan aantonen dat er voor de verwerking een belangrijke of gegronde reden is.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing — met inbegrip van profilering met betrekking tot direct marketing.

9.6 Geautomatiseerde besluitvorming

De betrokkene heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft. Bovenstaand punt geldt niet indien het besluit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de registerhouder of berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

9.7 Recht op kennisgeving bij inbreuken op persoonsgegevens

De betrokkene heeft het recht om te worden geïnformeerd over inbreuken op zijn persoonsgegevens.
Het recht treedt in werking, indien de inbreuk vermoedelijk een groot risico vormt voor de rechten en vrijheden van het individu, bijvoorbeeld in de vorm van identiteitsdiefstal, betalingsfraude of een andere criminele activiteit.

9.8 Rechtsmiddelen

Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de verordening gegevensbescherming, heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in dit geval in eerste instantie de toezichthouder voor gegevensbescherming.

9.9 Recht op schadevergoeding

Eenieder die materiële of immateriële schade heeft geleden ten gevolge van een inbreuk op deze verordening, heeft het recht om van de registerhouder of de verwerker van de persoonsgegevens een vergoeding te ontvangen. Een registerhouder of verwerker wordt van deze aansprakelijkheid ontheven, indien hij kan aantonen dat hij op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende feit.

9.10 Andere rechten rond de verwerking van persoonsgegevens

Personen die in het register zijn opgenomen, hebben het recht om te vragen om hun persoonsgegevens uit het register te verwijderen (recht om vergeten te worden). Dienovereenkomstig beschikken de betrokkenen over alle andere rechten uit de AVG. Verzoeken in die zin moeten schriftelijk naar de verwerkingsverantwoordelijke worden gestuurd. Indien nodig kan de verwerkingsverantwoordelijke aan de verzoekende persoon vragen om zijn of haar identiteit aan te tonen. De verwerkingsverantwoordelijke moet de klant antwoorden binnen de in de AVG vastgestelde termijn (in principe binnen een maand).

10. Cookies

We maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat naar de computer van de gebruiker wordt verstuurd en daarop wordt bewaard en dat de beheerder van de website in staat stelt regelmatige bezoekers van de website te herkennen, het inloggen op de website door bezoekers te vergemakkelijken en profilering en opstellen van geaggregeerde gegevens van de bezoekers mogelijk te maken. Cookies brengen geen schade toe aan computers of bestanden van gebruikers. Met behulp van cookies kunnen we de inhoud van onze website verbeteren.

Wanneer een bezoeker van onze website niet wil dat wij bovengenoemde gegevens verkrijgen door middel van cookies, bieden de meeste browserprogramma’s de mogelijkheid om de cookiefunctie uit te schakelen. Bij het browserprogramma Internet Explorer bijvoorbeeld gebeurt dit door in het menu “Tools” naar “Internetopties” te gaan en vervolgens naar “Beveiliging”. Cookies kunnen niettemin nodig zijn voor het goed functioneren van sommige van onze websitepagina’s en de door ons aangeboden diensten.